preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Poziv kandidatima natječaja
Administrator / datum: 12. 2. 2021. 08:42

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA

20 000 DUBROVNIK, VOLANTINA  6

Tel. 020/450 646; fax. 020 413191

e- mail: ured@os-mdrzica-du.skole.hr

Klasa: 003-06/21-01/01-P

Ur. broj:  2117/01-20-01-21-01

 

Dubrovnik,  11. veljače 2021.

  

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom dana  28. siječnja 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Marina Držića upućuje

                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

                                     

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom održat će dana  18. veljače 2021. Osnovnoj školi Marina Držića u uredu ravnateljice , i to kako slijedi:

- kandidati za radno mjesto učitelja/ice informatike  u 9,00 sati

- kandidati za radno mjesto učitelja/ice matematike u 13.00 sati

- kandidati za radno mjesto spremačice počevši u  9.30 sati.

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Područja procjene odnosno vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike  i matematike su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma.

Područja procjene odnosno vrednovanja kandidata za radno mjesto spremač/ica je Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014.).

Svim kandidatima koji su pozvani na testiranje uputit će se poziv putem elektroničke pošte.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervju.

               

                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 


[OPŠIRNIJE]Procjena kandidata prijavljenih na natječaj
Administrator / datum: 28. 1. 2021. 19:41

Odluku o načinu procjene, odnosno testiranja kandidata prijavljenih na Natječaj objavljen 28. siječnja 2021. pročitajte u priloženome dokumentu.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 28. 1. 2021. 14:55

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19, 64/20), članka 6. Pravilnika o radu i članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu Pravilnik) ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, 20000 Dubrovnik, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

za sljedeća radna mjesta:

  1. Učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj na nepuno (24 sata tjedno), neodređeno radno vrijeme

  2. Učitelj/ica informatike, 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno), određeno radno vrijeme

  3. Učitelj/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

  4. Učitelj/ica geografije, 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

  5. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme

  6. Učitelj/ica edukator rehabilitator za rad u odgojno obrazovnim skupinama u Školi s posebnim programom, 3 izvršitelja na puno, neodređeno radno vrijeme

  7. Učitelj/ica edukator rehabilitator za rad u odgojno obrazovnim skupinama u Školi s posebnim programom, 3 izvršitelja na puno, određeno vrijeme

  8. Učitelj/ica edukator rehabilitator za rad u odgojno-obrazovnim skupinama u Školi s posebnim programom, 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno), određeno vrijeme

  9. Spremač/ica, 1 izvršitelj, na puno, neodređeno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.).

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika i osnovnoj školi (''Narodne novine'', broj 6/2019, 75/20).

 

Za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 4.

Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:
a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
b) - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko- metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
   - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

 

Za radno mjesto pod br. 5.

Poslove učitelja razredne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

  • integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

 

Za radna mjesta od rednog broja 6. do rednog broja 8.

Poslove učitelja edukatora rehabilitatora za rad s djecom u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama po posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij za edukatora rehabilitatora ili sveučilišni dodiplomski studij za edukatora rehabilitatora ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 9.

- završena osnovna škola

 

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18. i 98/19, 64/20).

Uz pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

- životopis

- diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svi navedeni prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti izvornike isprava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanja na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici Škole http://os-mdrzica-du.skole.hr/ objavit će se način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena, odnosno testiranje, provodi o poznavanju propisa.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj procjeni odnosno testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati poštom ili neposredno na adresu s naznakom:

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA

Volantina 6

20 000 DUBROVNIK

< za natječaj - naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje>

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 2117/01-20-01-21-01

U Dubrovniku 28. siječnja 2021.

 

Natječaj je objavljen 28. siječnja 2021. na oglasnoj ploči i web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 5.veljače 2021.

 

Ravnateljica:

Zrinka Capor, prof.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju