preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
Administrator / datum: 31. 7. 2018. 15:04

U okviru projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika -faza III“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, faza III. broj poziva UP.03.2.1.03. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., Grad Dubrovnik s partnerima u projektu objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA –

PARTNERIMA U PROJEKTU

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje zainteresiranih osoba u osnovnim školama Grada Dubrovnika koje su partneri u projektu:

 

„POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA“

 

Broj traženih osoba: 37 pomoćnika u nastavi po sljedećim mjestima rada:

 1. Osnovna škola Marina Getaldića              4
 1. Osnovna škola Marina Držića                   5         
 1. Osnovna škola Ivana Gundulića               13
 1. Osnovna škola Lapad                               9                                
 1. Osnovna škola Antuna Masle                    2                     
 1. Osnovna škola Mokošica                          4                     

 

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme  od 25 do 30 sati tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAT ĆE KANDIDATI:

 • koji imaju iskustva na poslovima pomoćnika u nastavi te općenito u radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • koji imaju završenu visoku stručnu spremu te apsolventi i studenti u zanimanjima: edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, prof. odgojitelj
 • nezaposlene osobe

 

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

Odabrani kandidati u obvezi su proći program edukacije u trajanju od 20 sati, osim kandidata koji su već prošli edukaciju i koji će biti pozvani samo na razgovor.

S odabranim kandidatima škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled te su družni dostaviti dokaz o nezaposlenosti ili suglasnost poslodavca da mogu sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme vezano za poslove predviđene ovim javnim pozivom, a sve sukladno Zakonu o radu.  

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu za zasnivanje radnog odnosa na propisanom obrascu (potpisati i napomenu koja se odnosi na raspoloživost osobnih podataka)
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • pisani dokaz (potvrda/uvjerenje) o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi ukoliko je kandidat završio edukaciju
 • dokaz o nezaposlenosti

 

Kandidati koji su obavljali poslove pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika dužni su dostaviti samo zamolbu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana, 10, 20 000 Dubrovnik, s naznakom : “Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama Grada Dubrovnika” – ne otvarati.

Rok za dostavu prijava je do ponedjeljka 13. kolovoza 2018.godine u 12 sati, a u slučaju nedovoljno prijavljenog broja kandidata ili povećanja broja pomoćnika tijekom školske godine, ovaj javni poziv ostat će otvoren do daljnjeg. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Dubrovnika, Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA te na web stranicama osnovnih škola Grada Dubrovnika.  

 

KLASA: 602-01/18-01/34

UR.BROJ:2117/01-01-18-03

Dubrovnik, 30. srpnja 2018. godine

 

                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                              Mato Franković

 

Za preuzimanje obrasca kliknuti OPŠIRNJE


[OPŠIRNIJE]Natječaj poništen
Administrator / datum: 23. 7. 2018. 13:40

Natječaj za  radno mjesto Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme poništen je. 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 16. 7. 2018. 11:41
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i odgoju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik, Volantina 6, raspisuje
 
NATJEČAJ
za  radno mjesto
 
Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.
 
Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
 
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj sprespremi slika diplome), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze  koji su kao potrebni  navedeni na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Marina Držića, 20000 Dubrovnik, Volantina 6 (za natječaj).
 
KLASA:112-01/18-01/56
URBROJ:2117/01-20-01-18-1
Dubrovnik,  16. srpnja 2018.
 
 
Natječaj je otvoren od 16. srpnja  2018. do 23. srpnja 2018.

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju