preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Natječaj
Administrator / datum: 26. 11. 2020. 13:03

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19, 64/20),  ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, 20000  Dubrovnik raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa

za sljedeće radno mjesto:

1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj, na puno određeno radno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.).

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19, 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika i osnovnoj školi (''Narodne novine'', broj 6/2019.).

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18. i 98/19, 64/20).

Uz pisanu prijavu kandidat treba priložiti:

- životopis,

- diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svi navedeni prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti izvornike isprava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanja na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj  121/17), članka 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat, koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati poštom ili neposredno na adresu s naznakom:

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA

Volantina 6

20 000 DUBROVNIK

< za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje>

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

KLASA: 112-01/20-02/03

URBROJ: 2117/01-20-01-20-01

U Dubrovniku, 26. studenoga 2020.

 

Natječaj je objavljen 26. studenoga 2020.  na oglasnoj ploči i web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 4. prosinca 2020.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju